QĐND Online - Sáng 25-12, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 tổ chức lễ phát động thi đua làm điểm cho toàn quân khu, với chủ đề “Tháng hành động cao điểm”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên của đất nước.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ phát động.

Đợt thi đua cao điểm lần này sẽ tập trung thi đua thực hiện “ba nhất” với những nội dung, chỉ tiêu là: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; có nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng, ý nghĩa Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, về hoạt động và vai trò của Quốc hội trong tiến trình lịch sử của đất nước; đề cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao nhất; luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Luôn đề cao cảnh giác, chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, “Phi chính trị hóa Quân đội” của các thế lực thù địch, phản động; ngăn ngừa có hiệu quả “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội...

Mỗi tiểu đoàn có từ 2 đến 3 công trình, đại đội trực thuộc có từ 1 đến 2 công trình chào mừng; hoàn thành và gắn biển tên trong thời gian tổ chức đợt thi đua.

Tin, ảnh: HÀ HỮU TÂN