II. Những nét tiêu biểu Truyền thống LLVT Quân khu

- Truyền thống của LLVT Quân khu là sự kế thừa truyền thống của Quân đội, của quê hương, chính vì vậy nó mang trong mình cái chung của dân tộc của LLVT cách mạng và vừa mang đặc trưng riêng của vùng đất và tư chất con người Khu 4.

Trận địa pháo cao xạ dân quân Vĩnh Thủy lập công bắn rơi 6 máy bay Mỹ ngày 11-11-1966. Ảnh: Tư liệu

- Những nét tiêu biểu về truyền thống của LLVT Quân thể hiện ở 5 nội dung cơ bản sau:

Một là: Truyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

- Truyền thống này xuất phát từ sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Bác Hồ mà trực tiếp là Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị. Đây là nội dung bao trùm, chi phối tất cả các nét đặc trưng khác.

Hai là: Có ý chí quyết chiến, quyết thắng và biết đánh, biết thắng mọi kẻ thù.

- Truyền thống này bắt nguồn từ lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam, từ lòng yêu nước XHCN, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí quyết tâm, thông minh dũng cảm, tình thương yêu đồng chí, đồng đội.

Ba là: Gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí.

- Kế thừa truyền thống của Quân đội ta, một Quân đội của dân, do dân và vì dân do Đảng, Bác Hồ tổ chức lãnh đạo.

- Cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu chiến đấu quên mình vì nhân dân.

- Nhân dân thương yêu đùm bọc LLVT Quân khu như ruột thịt và đó là nhân tố quan trọng để LLVT trưởng thành và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

- Nhân dân và LLVT Quân khu đồng sức, đồng lòng chiến đấu chống kẻ thù, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh chống mọi thủ đoạn “DBHB”, bạo loạn lật đổ của địch.

Bốn là: Hậu phương - Tiền tuyến đồng lòng, luôn vì cả nước, với cả nước.

- Đây là nét đặc trưng có tính đặc thù của Khu 4, bởi xuất phát từ đặc điểm của địa bàn này: Trong 2 cuộc kháng chiến mảnh đất này vừa có vùng giải phóng, vừa có vùng tạm chiếm, vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương. Đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây là nơi đọ sức quyết liệt giữa ta và địch, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, là huyết mạch giao thông chi viện cho các chiến trường kể cả nhân, tài, vật lực.

Năm là: Có tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng; đặc biệt gắn bó thuỷ chung với cách mạng Lào.

- Đây là một nét đẹp trong truyền thống của Quân đội mà Quân khu 4 được kế thừa, tuy nhiên điều khác hẳn với nhiều đơn vị khác đó là ngay từ khi ra đời đến nay, không thời kỳ nào chúng ta không có vinh dự được làm nhiệm vụ này,

- Chúng ta giúp Bạn vô tư, trong sáng, giúp Bạn toàn diện.

- Với cách mạng Lào là mối tình thuỷ chung son sắt trên tình đồng chí, anh em.

- Tinh thần quốc tế trong sáng còn biểu hiện ở việc tăng cường đoàn kết hữu nghị với các nước trong khu vực vì sự ổn định và phát triển.

Thanh niên xung phong và nhân dân Ngã ba Đồng Lộc san lấp hố bom. Ảnh: Tư liệu

III. Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng LLVT Quân khu và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ Tổ quốc, phát triển KT – XH gắn với tăng cường QP-AN

- Tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng.

- Nâng cao cảnh giác, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, làm thất bại mọi thủ đoạn phá hoại của địch.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trên địa bàn Quân khu. Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng an ninh với kinh tế.

2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

- Ra sức xây dựng nền tảng chính trị tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn diện bảo vệ Tổ quốc.

- Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên, giáo dục quốc phòng trong học sinh, sinh viên và toàn dân.

- Tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, toàn diện. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở, xã, phường an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu phù hợp với từng địa phương. Xây dựng các khu vực phòng thủ mạnh trên các hướng, nhất là hướng trọng điểm.

- Làm tốt công tác chính sách và hậu phương quân đội.

- Làm tốt việc tuyên truyền và tuyển gọi thanh niên nhập ngũ.

Người lính trở về trong niềm vui chiến thắng giải phóng hoàn toàn miền nam 1975, thống nhất đất nước. Ảnh: Tư liệu

3. Xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

- Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

- Làm tốt công tác tổ chức xây dựng lực lượng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cả lực lượng thường trực, DQTV, DBĐV.

- Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong các cơ quan, đơn vị.

4. Tổ chức tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

-  Làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho thực hiện mọi nhiệm vụ của LLVT Quân khu.

- Đẩy mạnh thực hiện phong trào: “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động: “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đi vào chiều sâu, chất lượng; bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

- Nâng cao chất lượng công tác tăng gia, chăn nuôi ở các đơn vị và hiệu quả sản xuất kinh doanh ở các đơn vị có thu, nhất là Công ty HTKT.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm trên mọi lĩnh vực.

5. Tăng cường tình đoàn kết Việt Nam – Lào trong giai đoạn mới

- Làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhân dân thấy rõ ý nghĩa của tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt- Lào là một trong những nguyên nhân làm nên thắng lợi của cách mạng 2 nước.

- Đấu tranh làm thất bại mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc phá hoại tình đoàn kết 2 dân tộc.

- Tiếp tục phối hợp cùng bạn đẩy mạnh hợp tác trên nhiều mặt; xây dựng đường biên giới hưũ nghị, chống tội phạm, nạn buôn lậu; kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh...